Wedstrijd nieuw logo adviesraden

De voorzitters van de seniorenraad, de sportraad, de cultuurraad, de jeugdraad en de gehandicapten adviesraad organiseren een gezamenlijke wedstrijd om tot een nieuw logo te komen voor hun raden. De winnaar ontvangt een geldprijs van € 750,00.

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door de vijf adviesraden. Administratief worden de bovenvermelde adviesraden bijgestaan door de dienst Vrije Tijd van het Lokaal Bestuur van Stad Blankenberge (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge). 

Artikel 2 - Periode

De wedstrijd loopt van 1 oktober 2023 tot en met 31 januari 2024. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een receptie in het stadhuis en vervolgens via sociale media en via een persbericht. De datum waarop dit gebeurt, wordt later meegedeeld.

Artikel 3 - Wedstrijdregels

Iedereen kan deelnemen. De wedstrijd is gratis. De ingezonden ontwerpen blijven eigendom van lokaal bestuur Blankenberge tot aan de prijsuitreiking. Het winnende ontwerp blijft eigendom van het lokaal bestuur alsook het patent komt op naam van Lokaal Bestuur Blankenberge. Inzendingen gebeuren op kosten van de deelnemers.

Aanleverspecificaties

  • Het ontwerp moet tijdloos, veelzijdig, uniek, eenvoudig en schaalbaar zijn.
  • Het ontwerp bestaat uit twee delen: een beeld- en een woordmerk.
  • Het beeldmerk is overkoepelend voor alle adviesraden.
  • Het woordmerk is afwisselend voor de afzonderlijke raden: cultuurraad, sportraad, gehandicapten adviesraad, jeugdraad en seniorenraad.
  • Het ontwerp moet afgeleverd worden in .ai, .eps of .pdf (vectorieel) en in .jpg. Zorg voor een versie in kleur (CMKY, RGB en Pantone) en een versie in zwart-wit.

Bezorg je ontwerp voor 1 februari 2024 aan dienst Vrije Tijd, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge of via mail naar vrijetijd@blankenberge.be.

Artikel 4 - Winnaar en prijs

  • Eén ontwerp wordt als winnaar uitgeroepen uit de ingezonden ontwerpen.
  • Indien geen enkel ontwerp voldoet aan de verwachtingen behoudt de jury zich het recht om geen winnaar aan te duiden.
  • De winnaar ontvangt een geldsom van € 750,00.
  • De winnaar wordt gekozen door de jury bestaande uit de voorzitters van de jeugd-, sport-, cultuur-, senioren en gehandicapten adviesraad, aangevuld met een deskundige uit het team communicatie van lokaal bestuur Blankenberge en de deskundige Vrije Tijd van lokaal bestuur Blankenberge.
  • De winnaar wordt via mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Verdere afspraken voor het ophalen van de prijs, persmoment, … worden dan ook verder besproken.

Artikel 5 - Uitsluiting

Het lokaal bestuur Blankenberge kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt het eerstvolgend ontwerp verkozen dat voldoet aan de criteria van dit reglement.

Artikel 6 - Informatie over de prijs

De prijs van de winnaar bestaat uit een geldprijs van € 750,00. Deze geldprijs wordt voorzien vanuit de vijf adviesraden genaamd cultuur-, sport-, jeugd-, senioren- en gehandicapten adviesraad. De prijs zal binnen de maand volgend op de bekendmaking van de winnaar uitbetaald worden op de rekening van de winnaar.

Artikel 7 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van de adviesraden de voortzetting of het evenwicht van de wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, worden de adviesraden ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd en het verloop ervan te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd moet onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden.

Artikel 9 – Privacy

De persoonsgegevens die het lokaal bestuur Blankenberge zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd worden niet meegedeeld of gedeeld aan of met derden. Het ontwerp van de winnaar zal gepubliceerd worden via sociale media, en zal gebruikt worden voor communicatiedoeleinden, zowel op print als online door de adviesraden (zoals genoemd in artikel 6) en door het lokaal bestuur Blankenberge.

De wet van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van Europese burgers, de GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG genoemd) wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 - Eventuele klachten

Deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht i.v.m. deze wedstrijd moet verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op de uitslag van de wedstrijd, naar J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge of mailen naar vrijetijd@blankenberge.be. Klachten worden niet mondeling of telefonisch behandeld. Laattijdige of niet schriftelijke ingediende klachten komen niet in aanmerking.

Artikel 11 – Jury

De jury bestaat uit de voorzitters van de vijf adviesraden aangevuld met deskundigen uit de dienst Communicatie en de dienst Vrije Tijd van het lokaal bestuur Blankenberge. Bij de beoordeling is vooral de originaliteit en de invalshoek belangrijk. De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk.