Werkingssubsidie sportvereniging

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende sportverenigingen van Blankenberge.

Hoe vraag je de subsidie aan?

De werkingssubsidie kan worden aangevraagd door middel van een aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in te dienen bij de sportdienst voor 10 oktober. Het in te dienen dossier heeft betrekking op het voorbije werkingsjaar (een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).

Het aanvraagformulier vind je hier terug.

Alle verdere informatie en regels lees je in het algemeen reglement sportverenigingen, dat je hieronder als download terugvindt.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elk criterium (kwaliteits- en kwantiteitscriterium) een aantal punten krijgt volgens zijn aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

Beoordelingsnormen

Een vereniging dient jaarlijks een erkenning aan te vragen om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie.

  • Enkel het aantal clubleden gedomicilieerd in Blankenberge worden in rekening gebracht.
  • De club moet niet noodzakelijk aangesloten zijn bij een federatie of sportbond.
  • De club staat open om informatie te verstrekken aan het Lokaal Bestuur en controle toe te staan over het bestuur van de club, indien dit nodig wordt geacht voor de goede werking van het bestuur van de club.
  • Subsidie wordt door een puntenstelsel berekend (de waarde van één punt wordt elk jaar opnieuw bepaald volgens de begrotingsmogelijkheid).