Weststraat: algemene info herinrichtingswerken

Elke straat heeft zijn eigen 'karakter' dat gevormd wordt door de typische kenmerken ervan, zo ook de Weststraat: verbindingsas langs de centrumstraten, drukke schoolstraat en vooral de beperkte breedte zorgen voor uitdagingen waarmee de ontwerpers dienen rekening te houden.

Voorliggend ontwerp is het resultaat van overleg met de verschillende betrokkenen: niet enkel de stadsdiensten, nutsmaatschappijen en hulpdiensten, maar eveneens de bewoners en handelaars uit de straat.

Na voorbereidend overleg en de opmaak van een ontwerpversie van de plannen werden deze gecommuniceerd naar de aangelanden op de bewonersvergaderingen van 19 juni. De ontvangen reacties werden nader onderzocht en op 11 december 2018 werd het resultaat voorgesteld op een tweede infomoment.

Ontwerp

Concreet wordt het nieuw ontwerp getypeerd door:

 • de aanleg van de straat en het voetpad op hetzelfde niveau om de hinder die werd ervaren door de te beperkte voetpadbreedte weg te werken;
 • in het smalste deel van de straat en de nabijheid van de scholen de fietsers een prominente rol in het straatbeeld toe te bedelen centraal op de rijweg;
 • het beperkt aantal parkeerplaatsen tussen de De Smet de Naeyerlaan en de G. Lemanstraat/Molenstraat om te vormen naar laad- en loszones;
 • een asverschuiving aan te leggen als snelheidsremmer;
 • introductie van groenelementen in de straat onder de vorm van geleide klimplanten en een verticale (gevel)tuin op de hoek van de Weststraat met de Molenstraat tegen de gevel van de school;
 • de aanleg van een gescheiden rioleringsnet;
 • het voorzien van nieuwe duurzame openbare verlichting (dimbare LED-armaturen) en een feestverlichtingsnet;
 • de aanleg van zebrapaden in de schoolomgeving. Hoewel deze in een zone 30 niet strikt noodzakelijk zijn worden ze om educatieve redenen wel voorzien in deze zone.

Dit concept wordt tevens gehanteerd in het noordelijk deel van de Van Maerlantstraat (gedeelte Weststraat-De Smet de Naeyerlaan), evenwel met – gelet op het dubbelrichtingsverkeer – 2 zijdelings geplaatste fietssuggestiestroken i.p.v. één centrale strook.

Voor de uitwerking worden volgende materialen gebruikt:

 • de rijweg wordt in asfalt aangelegd, met uitzondering van het kruispunt Weststraat-Franchommelaan, waar de pleinfunctie wordt benadrukt; op dit plein worden zitelementen in zichtbeton geplaatst;
 • de voetpaden en laad- en loszones worden in gebakken kleiklinkers aangelegd, waarbij gebruik gemaakt wordt van grootformaat (300x150x71mm) voor de zones voorbehouden voor wandelaars en kleinere formaten (200x100x71mm) voor de zones waar voertuigen rijden. Om onkruidgroei te beheersen worden de voegen volgeschuurd.

Raming der werken

De raming van de werken bedraagt 2.409.638,55 EUR incl. BTW, respectievelijk

 • 1.755.689,08 EUR voor de rioleringswerken (tlv de stedelijke portefeuille TMVW-AquaRio) en
 • 653.949,47 EUR incl. BTW voor de aanleg van de wegenis (tlv het budget TMVW-InterVia).

Via Fluvius, distributienetbeheerder elektriciteit, wordt eveneens voorzien om de openbare verlichting te vernieuwen (33.380,71 EUR, BTW verlegd) en een feestverlichtingsnet aan te leggen tussen de Franchommelaan en de Van Maerlantstraat (9.346,57 EUR, BTW verlegd) waarbij deze laatste wordt aangesloten op het net dat werd voorzien bij de vernieuwing van de centrumstraten.

Nieuwsbrief

Wens je nieuwsberichten te ontvangen met betrekking tot deze werken, dan stuur je een bericht naar bodi@blankenberge.be met vermelding 'Blankenberge-Weststraat' en desgevallend het adres waarvan je eigenaar of huurder bent in de straat.

Jouw gegevens worden overeenkomstig de GDPR vertrouwelijk bewaard, waarbij je op elk ogenblik kan aangeven om deze informatie niet langer te ontvangen. Hiertoe volstaat een bericht te verzenden naar hetzelfde adres met vermelding 'STOP'.