Weststraat: infovergadering 14 mei 2019

De uitvoering van de werken is afhankelijk van diverse factoren (zoals weer,…) en wordt beïnvloed door de interactie van/met de verschillende betrokkenen.

De bedoeling van het informatiemoment is dan ook in eerste instantie om duiding te brengen bij de huidige stand van zaken en vooruit te kijken naar de komende werken. Hiervoor zijn naast het stadsbestuur ook TMVW|Farys, het ingenieursbureau/veiligheidscoördinator Plantec en de lokale politiezone Blankenberge-Zuienkerke aanwezig.

Op de ruim bijgewoonde infovergadering werd meermaals verwezen naar de invoering van het autoluw centrum, echter wordt het voorwerp van dit artikel beperkt tot de werken in de Weststraat.

Toelichting

Na een korte herhaling van de uitgangspunten en de planning die aan bod kwamen op de informatievergadering van 11 december 2018, wordt verduidelijkt dat de initiële einddatum van de eerste fase (voorzien op 21 juni 2019) niet gehaald wordt omwille van:

  • Diverse nutsvoorzieningen die niet op de plannen waren aangeduid eerst dienden geïdentificeerd te worden en vervolgens omgeleid/verplaatst met zo min mogelijk onderbrekingen;
  • De vorst begin januari, die zowel een effect had op de uitvoering van de werken in de Weststraat als op de productie van de betonelementen;
  • Het verzaken van een onderaannemer voor de bouw van de aansluitput voor de rioleringen in de G. Lemanstraat, waardoor de hoofdaannemer een andere onderaannemer diende aan te stellen;
  • Diverse ingrijpende werken door de nutsmaatschappijen, voornamelijk op de kruispunten;
  • Verzekeren toegang, o.a. voor de wandelaars tijdens de Tweedaagse Voettocht.

Deze factoren leidden tot een vertraging van ca. 20 werkdagen.

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de feiten en wordt geduid welke geruchten verkeerdelijk de ronde doen in de omgeving.

Vanaf dia 12 van de presentatie (zie onderaan dit artikel) wordt verder ingegaan op de planning op korte en middenlange termijn van de werken in de Weststraat.

Belangrijke data hierbij zijn:

  • 15.05.2019: openstellen kruispunt Vissersstraat, afsluiten kruispunt Langestraat (definitieve afwerking)
  • 30.05.2019: openstellen G. Lemanstraat
  • 14.06.2019: openstellen kruispunt Langestraat, afsluiten kruispunt Vissersstraat (definitieve afwerking)
  • 30.06.2019: openstellen kruispunt Kleine Weststraat
  • 12.07.2019: openstellen kruispunt Vissersstraat

Tijdens het zomerbouwverlof van de aannemer (13 juli-4 augustus) blijft de Weststraat tussen de Franchommelaan en de Kleine Weststraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit wegdeel wordt wel afgewerkt en opengesteld voor voetgangers en fietsers, doch zal onvoldoende uitgehard zijn om alle verkeer toe te laten.
Na het zomerbouwverlof wordt dit wegdeel wel opengesteld.

Eind juni/begin juli starten de werken in het wegdeel tussen de Molenstraat en de Van Maerlantstraat, zodat begin september voor de leerlingen een degelijke toegang kan worden gegarandeerd voor de nabijgelegen scholen. Tot het eind van het zomerbouwverlof blijft het kruispunt met de Van Maerlantstraat open voor het verkeer, na het zomerbouwverlof (5 augustus) wordt dit afgesloten.

Om schade aan de nieuwe bestrating te vermijden door zwaar werfverkeer wordt eerst de riolering en fundering in de ganse zone aangelegd, en pas na voltooiing van de rioleringswerken de bovenaanleg uitgevoerd.

Vragen aanwezigen

Ik heb onlangs een woning gekocht waar nog een loden aansluiting (water) aanwezig is. Deze kan binnen de 5 jaar na de aanleg niet vervangen worden.

Er is een code opgesteld tussen de nutsmaatschappijen en de lokale besturen, waarbij na de aanleg van een nieuwe straat deze nutsmaatschappijen gedurende de eerste 5 jaar de straat niet opbreken om nieuwe leidingen aan te leggen.

De bepaling is evenwel niet geldig voor huisaansluitingen en defecten. Immers zijn deze niet voorzienbaar en zou een dergelijke restrictie niet werkbaar zijn (cfr. diverse verhuizen, noodzakelijk herstel defecten).

Concreet: de loden aansluiting kan wel degelijk vervangen worden, rekening houdend met andere werkzaamheden en omleidingen in de buurt.

De overkoppeling van de huisaansluitingen wordt niet vooraf gecommuniceerd, waardoor ernstige hinder ontstaat voor de aangelanden (ongeplande water- en elektriciteitsonderbrekingen)

Dit kan niet. Hier geldt de regeling dat de aangelanden minstens 3 dagen op voorhand worden verwittigd, bij voorkeur na een concrete afspraak tussen de nutsmaatschappij en de aangelande(n).

Dit wordt nogmaals benadrukt naar de nutsmaatschappijen.

Vraag tot overleg met aangestelden van de handelaars/bewoners

Bij aanvang van de werken werd een oproep gelanceerd waarbij een vertegenwoordiger steeds welkom is op de wekelijkse werfvergadering die doorgaat op dinsdagmorgen om 8.30 uur in de werfkeet. Bij deze wordt deze oproep herhaald. De concrete afspraken kunnen verder verfijnd worden met de vertegenwoordiger.

Het tijdelijk herstel van de werfputten in de straat die pas in een volgende fase wordt vernieuwd zorgt voor vuil en hinder in de straat en de woningen

Dit is een terechte bemerking, die ook reeds door het bouwbestuur werd geformuleerd. De losse tijdelijke verharding zorgt voor hinderende steentjes op straat, bemoeilijkt de doorgang en is een potentiële bron van schade. Dit voorlopig herstel, alsook de bestrating op de hoek van de Weststraat met de Van Maerlantstraat dienen aangepast te worden. Bovendien dient ook de aangebrachte verhoging in de straatgreppels te worden weggewerkt zodat hemelwater vlot kan wegvloeien en geen hinder veroorzaakt bij regenweer.

Vraag voor de permanente aanwezigheid van een ombudsman tijdens de werken

De continue aanwezigheid van een vertegenwoordiger op de werf betreft een belangrijke investering.

De regeling via een afvaardiging van de handelaars/bewoners op de werfvergadering en de mogelijkheid om zowel via de dienst Beheer Openbaar Domein als TMVW|Farys opmerkingen door te geven biedt voldoende garanties voor bereikbaarheid van de nodige diensten.