Zorgpremie

Ouders of personen die instaan voor de opvoeding van een kind, jonger dan 18 jaar met een beperking en hiervoor een groeipakket ontvangen of hulpbehoevenden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een zorgpremie.

Categorie 1: kinderen met een beperking

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent een zorgpremie toe aan minderjarige kinderen met een ernstige handicap.

De minderjarige

 • heeft een beperkte zelfredzaamheid (minstens 4 punten voor de 1e pijler of ten minste 6 punten voor de 3 pijlers samen);
 • is jonger dan 18 jaar.

Voorwaarden

De aanvrager (ouder of de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind en hiervoor een Groeipakket ontvangt) moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De zorgpremie wordt toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

 De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen.

Aanvraag

De zorgpremie bedraagt maximum € 900,00 en wordt toegekend aan de ouder of de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind en hiervoor een Groeipakket ontvangt.

De zorgpremie kan aangevraagd worden voor:

 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • remgelden logopedie/kinesitherapie;
 • aankoop van paramedische benodigdheden die niet of gedeeltelijk door het ziekenfonds of door een andere instelling worden terugbetaald: bril, hoorapparaten, tandprothesen,…

De zorgpremie kan eenmaal per jaar aangevraagd worden en wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

De zorgpremie wordt niet toegekend indien de aanvrager van de Vlaamse Sociale Bescherming een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt. Dit moet gestaafd worden door middel van een recent attest van de zorgkas waarin duidelijk vermeld wordt dat de zorgbehoevende geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt.

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge samen met:

 • attest uitbetalingsinstelling van het Groeipakket waarop vermeld staat wie instaat voor de opvoeding van het kind;
 • recent attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van minstens 4 punten voor de 1e pijler of ten minste 6 punten voor de 3 pijlers samen;
 • een recent attest van de zorgkas waarin duidelijk vermeld wordt dat de zorgbehoevende geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt;
 • attest tussenkomst ziekenfonds, indien van toepassing.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een origineel aankoopbewijs/betalingsbewijs van de gemaakte onkosten in het betreffende jaar.

Categorie 2: hulpbehoevenden van minstens 65 jaar

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent een zorgpremie toe aan iedere inwoner van minstens 65 jaar die door ziekte, een ongeval, een aangeboren aandoening of door ouderdom zich niet meer of zeer slecht kan verplaatsen, verzorgen en het huishouden kan doen.

Deze premie is bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten).

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De zorgpremie wordt toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen.

Aanvraag

De zorgpremie bedraagt maximum € 900,00 en wordt toegekend aan de hulpbehoevende aanvrager.

De zorgpremie kan aangevraagd worden voor:

 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • opvang in kortverblijf;
 • opvang in dagverzorgingscentrum;
 • ondersteuning thuishulp;
 • onkosten ziekenvervoer die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.

De zorgpremie kan eenmaal per jaar aangevraagd worden en wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

De zorgpremie wordt niet toegekend indien de aanvrager van de Vlaamse Sociale Bescherming een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt. Dit moet gestaafd worden door middel van een recent attest van de zorgkas waarin duidelijk vermeld wordt dat de zorgbehoevende geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt.

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge samen met:

 • recent attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten;
 • een recent attest van de zorgkas waarin duidelijk vermeld wordt dat de zorgbehoevende geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt;
 • attest tussenkomst ziekenfonds, indien van toepassing.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een origineel aankoopbewijs/betalingsbewijs van de gemaakte onkosten in het betreffende jaar.

Procedure

De zorgpremie kan eenmaal per jaar (en dit gedurende het ganse jaar) aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

Bedrag

 • € 900 voor de ouder van een kind jonger dan 21 jaar met een beperking of de persoon die instaat voor de opvoeding ervan en hiervoor kinderbijslag ontvangt (categorie 1).
 • € 900 voor de hulpbehoevende aanvrager (categorie 2).
 • De zorgpremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.