Zorgpremie

Ouders of personen die instaan voor de opvoeding van een kind, jonger dan 21 jaar met een beperking en hiervoor kinderbijslag ontvangen of hulpbehoevenden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een zorgpremie.

Categorie 1

De rechthebbenden die voor hun kind jonger dan 21 jaar met een beperking of de persoon die instaat voor de opvoeding ervan en hiervoor kinderbijslag ontvangt, over een attest van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid beschikt met minstens 4 punten voor de 1e pijler of ten minste 6 punten voor de 3 pijlers samen.

Categorie 2

De hulpbehoevende aanvrager die op datum van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en over een attest van de Federale Overheidsdiensten Sociale Zekerheid beschikt waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid met minstens 12 punten is verminderd.

De zorgpremie wordt niet toegekend indien de aanvrager een soortgelijke financiële tegemoetkoming van de Federale Overheidsdiensten Sociale Zaken of Vlaamse zorgverzekering zoals bijvoorbeeld een mantelzorgpremie ontvangt. Dit moet gestaafd worden door middel van een recent attest van het ziekenfonds waarin duidelijk vermeld wordt dat de zorgbehoevende geen mantelzorg ontvangt.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
 • Het totaal jaarlijks belastbaar brutobedrag van het gezin mag niet hoger zijn dan € 30.000 (plus € 6.000 per gezinslid).
 • Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed, dan mag het niet geïndexeerd K.I niet hoger zijn dan € 2.000.
 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een attest van de FOD Sociale zekerheid waaruit blijkt dat hij/zij een zelfredzaamheid heeft van minimum 12 punten of 80% of indien het over een minderjarige gaat, een attest van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid met minstens 4 punten voor de 1e pijler of ten minste 6 punten voor de 3 pijlers samen.

Procedure

De zorgpremie kan eenmaal per jaar (en dit gedurende het ganse jaar) aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

Bedrag

 • € 900 voor de ouder van een kind jonger dan 21 jaar met een beperking of de persoon die instaat voor de opvoeding ervan en hiervoor kinderbijslag ontvangt (categorie 1).
 • € 900 voor de hulpbehoevende aanvrager (categorie 2).
 • De zorgpremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

 • Een attest van invaliditeit uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
 • Het meeste recente aanslagbiljet van de Federale Overheidsdienst Financiën (algemene administratie van de fiscaliteit)
 • Indien eigenaar van een onroerend goed, aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • Een attest van het kinderbijslagfonds voor de persoon die instaat voor het kind met beperking