Zorgpremie

De zorgpremie bedraagt € 250 en kan elk jaar éénmalig worden toegekend.

Voor wie?

De zorgpremie wordt toegekend aan:

  Minderjarige kinderen met een ernstige handicap Meerderjarige zorgbehoevenden met
Voorwaarden

De minderjarige heeft een beperkte zelfredzaamheid van minstens:

 • 4 punten voor de eerste pijler
 • 6 punten voor de drie pijlers samen
 • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%.
 • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt.
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. 
 • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger.
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of zorgbudget personen met een handicap.
Waarvoor?
 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • remgelden logopedie/kinesitherapie;
 • aankoop van paramedische benodigdheden die niet of gedeeltelijk door het ziekenfonds of door een andere instelling worden terugbetaald: bril, hoorapparaten, tandprothesen,…
 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • opvang in kortverblijf;
 • opvang in een dagverzorgingscentrum;
 • ondersteuning thuishulp;
 • onkosten ziekenvervoer die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale Zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevend is.

- Origineel aankoopbewijs/betalingsbewijs van de gemaakte onkosten in het betreffende jaar.

- Attest van de tussenkomst van de mutualiteit (indien van toepassing).