Zorgpremie

De zorgpremie bedraagt € 250 en kan elk jaar éénmalig worden toegekend.

Voor wie?

De zorgpremie wordt toegekend aan:

  Minderjarige kinderen met een ernstige handicap Meerderjarige zorgbehoevenden met
Voorwaarden

De minderjarige heeft een beperkte zelfredzaamheid van minstens:

 • 4 punten voor de eerste pijler
 • 6 punten voor de drie pijlers samen
 • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%.
 • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt.
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. 
 • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger.
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of zorgbudget personen met een handicap.
Waarvoor?
 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • remgelden logopedie/kinesitherapie;
 • aankoop van paramedische benodigdheden die niet of gedeeltelijk door het ziekenfonds of door een andere instelling worden terugbetaald: bril, hoorapparaten, tandprothesen,…
 • een zorgvakantie;
 • aankoop thuiszorgmateriaal;
 • aankoop orthopedisch materiaal;
 • opvang in kortverblijf;
 • opvang in een dagverzorgingscentrum;
 • ondersteuning thuishulp;
 • onkosten ziekenvervoer die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.
Maak je liever geen afspraak, dan ben je welkom op maandag van 8.30 tot 12 uur.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale Zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevend is.

- Origineel aankoopbewijs/betalingsbewijs van de gemaakte onkosten in het betreffende jaar.

- Attest van de tussenkomst van de mutualiteit (indien van toepassing).