Zorgwonen

Een melding voor zorgwonen is nodig voor verbouwingswerken die de stabiliteit van de constructie wijzigen, uitgevoerd in een woning voor de verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een vorm van zorgwonen en de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning.

Voorwaarden

Zorgwonen is een vorm van wonen die voldoet aan alle hiernavolgende voorwaarden:

  1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
  2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
  3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
  4. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
    1. hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen
    2. hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven
  5. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen

Omdat voor zorgwonen alleen verbouwingen met constructieve ingrepen meldingsplichtig zijn, is de medewerking van een architect nodig bij de samenstelling van het meldingsdossier
Als je alleen werken wil uitvoeren zonder enige constructieve ingreep, geldt de vrijstelling van de omgevingsvergunning en moet je dus ook geen melding doen.

Procedure

De aanvraag moet ingediend worden via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.be.